Skocz do zawartości
ZNAKI PIONOWE OSTRZEGAWCZE
A-1 niebezpieczny zakręt w prawo
A-2 niebezpieczny zakręt w lewo
A-3 niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
A-5 "skrzyżowanie dróg" ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.
A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6d "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony" ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.
A-6e "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony" ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.
A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
A-8 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
A-9 "przejazd kolejowy z zaporami" ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.
A-10 "przejazd kolejowy bez zapór" ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory.
A-11 "nierówna droga" ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.
A-11a "próg zwalniający" ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
A-12a "zwężenie jezdni - dwustronne"
A-12b "zwężenie jezdni - prawostronne"
A-12c "zwężenie jezdni - lewostronne"
A-13 "ruchomy most" ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
A-14 "roboty na drodze" ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.
A-15 "śliska jezdnia" ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem.
A-16 "przejście dla pieszych" ostrzega o przejściu dla pieszych.
A-17 "dzieci" ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
A-18a "zwierzęta gospodarskie"
A-18b "zwierzęta dzikie"
A-19 "boczny wiatr" ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
A-20 "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym" ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
A-21 "tramwaj" ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe; umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.
A-22 "niebezpieczny zjazd" ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku.
A-23 "stromy podjazd" ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.
A-24 "rowerzyści" ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
A-25 "spadające odłamki skalne" ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.
A-26 "lotnisko" ostrzega o możliwoEci nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.
A-27 "nabrzeże lub brzeg rzeki" ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.
A-28 "sypki żwir" ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.
A-29 "sygnały świetlne" ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
A-30 "inne niebezpieczeństwo" ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.
A-31 "niebezpieczne pobocze" ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.
A-32 "oszronienie jezdni" ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
A-33 "zator drogowy" ostrzega o częstym wystąpowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
A-34 "wypadek drogowy" ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.ZNAKI PIONOWE ZAKAZU
B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
B-2 "zakaz wjazdu" oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.
B-3a "zakaz wjazdu autobusów" oznacza zakaz ruchu autobusów.
B-4 "zakaz wjazdu motocykli" oznacza zakaz ruchu motocykli.
B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" oznacza zakaz ruchu: 1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, 2) ciągników samochodowych, 3) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, 4) ciągników rolniczych, 5) pojazdów wolnobieżnych.
B-6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.
B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą" oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
B-8 "zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych" oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
B-9 "zakaz wjazdu rowerów" oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.
B-10 "zakaz wjazdu motorowerów" oznacza zakaz ruchu motorowerów.
B-11 "zakaz wjazdu wózków rowerowych" oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych.
B-12 "zakaz wjazdu wózków ręcznych" oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
B-13 "zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi" oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
B-13a "zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi" oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczającą kategorię tunelu lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
B-14 "zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę" oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażajśce środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.";
B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ......m" oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ......m" oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ......m" oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad .....t" oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż .....t" oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadaç masie większej niż 80% masy podanej na znaku.
B-20 1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, 2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
B-21 "zakaz skręcania w lewo"
B-22 "zakaz skręcania w prawo"
B-23 "zakaz zawracania" zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
B-24 "koniec zakazu zawracania" oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
B-25 "zakaz wyprzedzania" zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe"
B-27 "koniec zakazu wyprzedzania" oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.
B-28 "koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe" oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.
B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
B-30 "koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych" oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.
B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.
B-32 "stój - kontrola celna" oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat" - odpowiednio do przyczyny zatrzymania.
B-33 "ograniczenie prędkości" oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
B-34 "koniec ograniczenia prędkości" oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.
B-35 "zakaz postoju" oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.
B-36 "zakaz zatrzymywania się" oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.
B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste"
B-38 "zakaz postoju w dni parzyste"
B-39 "strefa ograniczonego postoju" oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.
B-40 "koniec strefy ograniczonego postoju" oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
B-41 "zakaz ruchu pieszych" oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
B-42 Znak B-42 "koniec zakazów" oznacza odwo- łanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
B-43 "strefa ograniczonej prędkości" oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
B-44 "koniec strefy ograniczonej prędkości" oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.ZNAKI PIONOWE NAKAZU
C-1 "nakaz jazdy w prawo przed znakiem"
C-2 "nakaz jazdy w prawo za znakiem"
C-3 "nakaz jazdy w lewo przed znakiem"
C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem"
C-5 "nakaz jazdy prosto"
C-6 "nakaz jazdy prosto lub w prawo"
C-7 "nakaz jazdy prosto lub w lewo"
C-8 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo"
C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku"
C-10 "nakaz jazdy z lewej strony znaku"
C-11 "nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku"
C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
C-13 "droga dla rowerów" oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
C-13a "koniec drogi dla rowerów" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
C-14 "prędkość minimalna" oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.
C-15 "koniec minimalnej prędkości" oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
C-16 "droga dla pieszych" oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
C-16a "koniec drogi dla pieszych" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" oznacza obowiązujący, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosowaç łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
C-19 "koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.ZNAKI PIONOWE INFORMACYJNE
D-1 "droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
D-2 "koniec drogi z pierwszeństwem" oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
D-3 "droga jednokierunkowa" oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.
D-4a "droga bez przejazdu" oznacza początek drogi bez przejazdu.
D-4b "wjazd na drogę bez przejazdu" oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
D-5 "pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni" oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
D-6 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
D-6a "przejazd dla rowerzystów" oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
D-6b "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów"
D-7 "droga ekspresowa" oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej; koniec drogi ekspresowej oznaczony jest znakiem D-8 "koniec drogi ekspresowej".
D-8 "koniec drogi ekspresowej"
D-9 "autostrada" oznacza początek lub kontynuację autostrady; koniec autostrady oznaczony jest znakiem D-10 "koniec autostrady".
D-10 "koniec autostrady"
D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów"
D-12 "pas ruchu dla autobusów"
D-13 "początek pasa ruchu powolnego" oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
D-13a "początek pasa ruchu" oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.
D-14 "koniec pasa ruchu" oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.
D-15 "przystanek autobusowy"
D-16 "przystanek trolejbusowy"
D-17 "przystanek tramwajowy"
D-18 "parking" oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych.
D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.
D-18b "parking zadaszony" oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.
D-19 "postój taksówek" oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych.
D-20 "koniec postoju taksówek" oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.
D-21 "szpital"
D-21a "Policja"
D-22 "punkt opatrunkowy"
D-23 "stacja paliwowa"
D-23a "stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów"
D-24 "telefon"
D-25 "poczta"
D-26 "stacja obs?ugi technicznej"
D-26a "wulkanizacja"
D-26b "myjnia"
D-26c "toaleta publiczna"
D-26d "natrysk"
D-27 "bufet lub kawiarnia"
D-28 "restauracja"
D-29 "hotel (motel)"
D-30 "obozowisko (kemping)"
D-31 "obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep"
D-32 "pole biwakowe"
D-33 "schronisko młodzieżowe"
D-34 "punkt informacji turystycznej"
D-34a "informacja radiowa o ruchu drogowym" informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
D-35 "przejście podziemne dla pieszych"
D-35a "schody ruchome w dół"
D-36 "przejście nadziemne dla pieszych"
D-36a "schody ruchome w górę"
D-37 "tunel" oznacza wjazd do tunelu; wyjazd z tunelu jest oznaczony znakiem D-38 "koniec tunelu".
D-38 "koniec tunelu"
D-39 "dopuszczalne prędkości" informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
D-40 "strefa zamieszkania" oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak D-41 "koniec strefy zamieszkania" oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.
D-41 "koniec strefy zamieszkania"
D-42 "obszar zabudowany" oznacza wjazd na obszar zabudowany. Znak D-43 "koniec obszaru zabudowanego" oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
D-43 "koniec obszaru zabudowanego"
D-44 "strefa parkowania" oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. Znak D-45 "koniec strefy parkowania" oznacza wyjazd z takiej strefy.
D-45 "koniec strefy parkowania"
D-46 "droga wewnętrzna" oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak D-47 "koniec drogi wewnętrznej" oznacza wyjazd z takiej drogi na drogą publiczną.
D-47 "koniec drogi wewnętrznej"
D-48 "zmiana pierwszeństwa" uprzedza o mającej nastśpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszefstwa na najbliższym skrzyżowaniu
D-49 "pobór opłat" uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
D-50 "zatoka"
D-51 "automatyczna kontrola prędkości"ZNAKI PIONOWE KIERUNKU I MIEJSCOWOśCI
E-1 "tablica przeddrogowskazowa" uprzedza o skrzyżowaniu.
E-1a "tablica przeddrogowskazowa na autostradzie" uprzedza o wyjeździe z autostrady.
E-1b "tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostrad´" uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.
E-2a "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni"
E-2b "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią"
E-2c "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie"
E-2d "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie",
E-2e "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę",
E-2f "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę"
E-3 "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi",
E-4 "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość"
E-5 "drogowskaz do dzielnicy miasta"
E-6 "drogowskaz do lotniska"
E-6a "drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej"
E-6b "drogowskaz do dworca autobusowego"
E-6c "drogowskaz do przystani promowej"
E-7 "drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi"
E-8 "drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego"
E-9 "drogowskaz do muzeum"
E-10 "drogowskaz do zabytku jako dobra kultury"
E-11 "drogowskaz do zabytku przyrody"
E-12 "drogowskaz do punktu widokowego"
E-12a "drogowskaz do szlaku rowerowego"
E-13 "tablica kierunkowa" wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.
E-14 "tablica szlaku drogowego"
E-14a "tablica szlaku drogowego na autostradzie"
E-15a "numer drogi krajowej"
E-15b "numer drogi wojewódzkiej"
E-15c "numer autostrady"
E-15d "numer drogi ekspresowej"
E-15e "numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu",
E-16 "numer szlaku międzynarodowego"
E-17a "miejscowość" oznacza wjazd do miejscowości.
E-18a "koniec miejscowości" oznacza wyjazd z miejscowości.
E-19a "obwodnica" wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
E-20 "tablica węzła drogowego na autostradzie" informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podawana nazwa węzła.
E-21 "dzielnica (osiedle)" informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.
E-22a "samochodowy szlak turystyczny" wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
E-22b "obiekt na samochodowym szlaku turystycznym" wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym;
E-22c "informacja o obiektach turystycznych" informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.ZNAKI PIONOWE UZUPEŁNIAJąCE
F-1 "przejście graniczne" informuje o czynnym przejściu granicznym.
F-2 "przekraczanie granicy zabronione" informuje, żże ruch przez granicę jest zamknięty.
F-2a "granica państwa
F-3 "granica obszaru administracyjnego" z napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, powiatu i gminy albo gminy.
F-4 "nazwa rzeki" podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
F-5 "uprzedzenie o zakazie" uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
F-6 "znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem" uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
F-7 "sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo" wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
F-8 "objazd w związku z zamknięciem drogi" wskazuje wyznaczony objazd;
F-9 "znak prowadzący na drodze objazdowej" wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
F-10 "kierunki na pasach ruchu" wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.
F-11 "kierunki na pasie ruchu" wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.
F-12 "znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem",
F-13 "przejazd tranzytowy"
F-14a "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania"
F-14b "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania"
F-14c "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania"
F-15 "niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu" wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
F-16 "koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej"
F-17 "koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej"
F-18 "przeciwny kierunek dla określonych pojazdów" wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.
F-19 "pas ruchu dla określonych pojazdów" wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
F-20 "część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów" wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
F-21 "ruch skierowany na sąsiednią jezdnię" wskazuje zjazd na sąsiedniś jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
F-22 "ograniczenia na pasie ruchu" wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.TABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH
T-1 tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-1a tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-1b tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu"
T-2 tabliczka wskazująca długość odcinka drogi,na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3a tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój,
T-4 tabliczka wskazująca liczbę zakrętów,
T-5 tabliczka wskazująca początek drogi krętej,
T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem),
T-6b tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana pierwszefstwem),
T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-6d tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe
T-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze,
T-11 tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-12 tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-13 tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,
T-15 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce,
T-17 tabliczka wskazująca granicę państwa,
T-18 tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce,
T-19 tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych,
T-20 tabliczka wskazująca d?ugość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-21 tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje,
T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych,
T-23a tabliczka wskazująca motocykle,
T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe
T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne,
T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
T-23e tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową,
T-23f tabliczka wskazująca autobusy,
T-23g tabliczka wskazująca trolejbusy,
T-23h tabliczka wskazująca pojazd z materiałami niebezpiecznymi
T-23i tabliczka wskazująca pojazd z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23j tabliczka wskazująca pojazd z materiałami, które mogą skazić wodę,
T-24 tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania,
T-25c tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania,
T-26 tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu,
T-27 tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
T-28 tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata,
T-29 tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej,
T-30 tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni.
T-31 tabliczka wskazująca kategorię tunelu
T-32 tabliczka wskazująca minimalny odstąp od poprzedzającego pojazdu
T-33 tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy"ZNAKI PRZED PRZEJAZDAMI KOLEJOWYMI
G-1a "słupek wskażnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni",
G-1b "słupek wskażnikowy z dwoma kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni"
G-1c "słupek wskażnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni"
G-1d "słupek wskażnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni"
G-1e "słupek wskażnikowy z dwoma kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni"
G-1f "słupek wskażnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni"
G-2 "sieć pod napięciem"
G-3 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym",
G-4 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym".ZNAKI DROGOWE POZIOME
P-1 "linia pojedyncza przerywana"
P-2 "linia pojedyncza ciągła",
P-3 "linia jednostronnie przekraczalna",
P-4 "linia podwójna ciągła",
P-5 "linia podwójna przerywana"
P-6 "linia ostrzegawcza"
P-7a "linia krawędziowa przerywana"
P-7b "linia krawędziowa ciągła"
P-8a "strzałka kierunkowa na wprost"
P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania"
P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
P-9 "strzałka naprowadzająca"
P-10 "przejście dla pieszych"
P-11 "przejazd dla rowerzystów",
P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop",
P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów",
P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów",
P-15 "trójkąt podporządkowania",
P-16 "napis stop"
P-17 "linia przystankowa"
P-18 "stanowisko postojowe"
P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy",
P-20 "koperta"
P-21 "powierzchnia wyłączona"
P-22 "BUS"
P-23 "rower"
P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej"
P-25 "próg zwalniający"
×
×
  • Dodaj nową pozycję...