Jump to content

Konkurs Aktywny Forumowicz II


niems

Recommended Posts

Regulamin konkursu - Aktywny Forumowicz II

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w konkursie na najaktywniejszego Forumowicza (zwanej dalej „Konkurs") organizowaną przez Mieszkanie24.com Nieruchomości z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 52 U 11A (zwanym dalej „Organizatorem”).

2. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat (w dniu wysłania przez nią odpowiedzi w Konkursie) i zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane dalej „Uczestnikami").

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

 

II. Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz przyznania nagród uczestnikom Konkursu, Organizator powołała komisję (dalej „Komisja"). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

III. Zasady uczestnictwa i zdobycia nagrody w Konkursie

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 4.12.2013 roku i trwa nieprzerwanie do końca dnia 5.05.2014 roku (do godziny 23:59 tego dnia). Do 5.05.2014 trwa zgłaszanie się do konkursu z podaniem linku do profilu i aktualnej liczby postów. Dnia 6.05.2014 sprawdzimy, kto miał najwięcej nowych postów.

2. Uprawnieni do zdobycia nagrody w Konkursie są wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią następujące warunki:

a. Mają swoje aktywne konto na forum ForumSamochodowe.com,

b. Zamieszczą lub zamieścili link do profilu i podali liczbę postów jaką mają na dzień zgłoszenia.

c. Nagrody dla uczestników będą uzależnione od ilości napisanych postów od dnia zgłoszenia do końca konkursu:

 

I miejsce (największa liczba postów): koszulka ForumSamochodowe.com w rozmiarze (L, XL lub XXL) oraz zestaw 5 naklejek.

 

post-4-14868028683708_thumb.jpg

post-4-1486802868587_thumb.jpg

 

II i III miejsce (druga co do wysokości liczba postów): smycz oraz 5 naklejek ForumSamochodowe.com.

 

post-4-14868028686748_thumb.jpg

 

Pierwsza 20 uczestników, którzy się najszybciej zgłosili i nie zajęli pierwszych trzech miejsc otrzymają po 5 naklejek ForumSamochodowe.com.

 

aaefaecd9b56f66em.jpg

 

3. Każdy uczestnik może zgłosić się tylko raz.

4. Nie wolno robić OT na forum.

5. Bez względu na ilość wysłanych zgłoszeń, każdy użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

IV. Zasady wyboru Laureatów Ankiety

1. O zdobyciu nagrody, każdy z uczestników zostanie poinformowany w tym temacie na ForumSamochodowe.com najpóźniej do 10.05.2014 roku.

2. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Komisja. Jeśli zajdą wątpliwości dotyczące prób zdobycia nagrody za pomocą fikcyjnych kont użytkownika, zostaną one wyjaśnione bezpośrednio z uczestnikiem, którego udział budzi wątpliwości Komisji. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 

V. Nagroda w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie jest koszulka, smycz i naklejki ForumSamochodowe.com.

2. Warunki przekazania Nagrody zostaną ustalone indywidualnie z Uczestnikiem Konkursu, nie później niż do dnia 12.05.2014 roku.

3. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

2. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania/ przeprowadzenia Konkursu.

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu z wyłączeniem przypadków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Uczestnika z usług umożliwiających udział w Konkursie;

B) problemy w funkcjonowaniu ankiet lub forum, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

c) udział w Konkursie przez Uczestników w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

6. Uczestnik Konkursu w szczególności nie powinien:

a) naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Konkursie;

B) korzystać z ankiet lub konkursu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.

c) Utrudniać innym uczestnikom branie udziału w Konkursie.

7. Reklamacje dotyczące Konkursu wraz z uzasadnieniem należy przesyłać listownie, w terminie do dnia 10.05.2014 roku, do godz: 23:59, pod adres: Mieszkanie24.com Nieruchomości, Al. KEN 52 U 11A, 02-797 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Aktywny Forumowicz II”.

8. Reklamacje Uczestników dotyczące zliczania postów będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

9. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 4 months later...

Wyniki konkursu:

 

1. Taszar: 5 916 - 5 673 = 243 posty - koszulka + naklejki

 

2. BartekCFC: 4 800 - 4 577 = 223 posty - smycz + naklejki

 

3. DronMaster: 136 - 85 = 51 - smycz + naklejki

 

Gratuluję Zwycięzcom :) - wszyscy wygraliście nagrody!

 

Link to comment
  • 4 months later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...