Jump to content

Guidelines

REGULAMIN 

 
I. Wstęp1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu forumsamochodowe.com znajdującego się pod adresem elektronicznym www.forumsamochodowe.com.
2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926)
2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104)
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.).
 

II. DefinicjeNa potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:
1. Właściciel Serwisu – jest firma MICROMEDIA, posiadająca nr NIP: 6861578815, REGON: 180842297.
2. Administrator – Właściciel Serwisu oraz osoby wyznaczone przez właściciela Serwisu, odpowiedzialne za prowadzenie Serwisu oraz wsparcie techniczne.
3. Serwis – Serwis internetowy forumsamochodowe.com znajdujący się pod adresem elektronicznym forumsamochodowe.com, prowadzony i będący własnością Właściciela Serwisu.
4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która posiada Konto w Serwisie.
5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności Stron.
6. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto Użytkownika, za pośrednictwem którego może on korzystać z Serwisu.
7. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych, w tym danych o charakterze osobowym, niezbędnych dla utworzenia Konta.
8. Formularz rejestracyjny - elektroniczny formularz znajdujący się na stronie Serwisu, służący Rejestracji Użytkownika.
9. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana między Właścicielem Serwisu, a Użytkownikiem z chwilą dokonania Rejestracji.
10. Dane – informacje umieszczane dobrowolnie przez Użytkownika w jego Profilu, w szczególności wpisy, komentarze.
11. Dane osobowe – zbiór danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych przez Właściciela Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług Serwisu.
12. Profil – zakładka w Koncie Użytkownika zawierająca informacje o Użytkowniku.
13. Pliki – pliki graficzne, video oraz innego formatu udostępniane przez Użytkownika w Serwisie.

III. Ogóle warunki świadczenia usług drogą elektroniczną1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego 
2. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
3. Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkich jego załączników, stanowiących jego integralną część.
4. Użytkownik oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu.
 

IV. Zawarcie Umowy1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik dokonuje Rejestracji.
2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.forumsamochodowe.com.
4. Wypełnienie pól oznaczonych znakiem „*” jest niezbędne dla dokonania Rejestracji oraz korzystania z Serwisu.
5. Użytkownik podaje w szczególności:
1) Nazwa Użytkownika
2) adres e-mail
3) login oraz hasło
4) rodzaj posiadanego przez Użytkownika pojazdu.
6. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że:
1) podane w Formularzu rejestracyjnym Dane oraz Dane osobowe są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym oraz podane zostały dobrowolnie,
2) zapoznał się z treścią Regulaminu oraz jego załączników, w szczególności Polityką Prywatności,
3) zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.
7. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
8. Konto zostaje aktywowane po kliknięciu linku aktywacyjnego. 
 

V. Konto1. W celu korzystania z Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania Konta.
2. Korzystanie z Konta jest możliwe po zalogowaniu się na stronie Serwisu, przy użyciu hasła oraz loginu podanego przez Użytkownika.
3. Login oraz hasło mają charakter poufny. Login nie może wskazywać na inną stronę internetową lub do niej nawiązywać. Użytkownik może zmieniać swoje hasło dowolną ilość razy.
4. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konto jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.
5. Dla jednego adresu e-mail może zostać utworzone tylko jedno Konto.
6. W ramach Konta Użytkownik może w szczególności:
1) Edytować swój Profil, zamieszczać w nim dodatkowe informacje o sobie,
2) Przesyłać innym Użytkownikom wiadomości tekstowe w ramach wewnętrznej skrzynki pocztowej Serwisu,
3) prowadzić blog oraz przeglądać blogi prowadzone przez innych Użytkowników,
4) zamieszczać komentarze, brać udział w forum dyskusyjnym,
5) dodawać Pliki video oraz oglądać Pliki video zamieszczone przez innych Użytkowników,
6) zamieszczać i pobierać inne Pliki, w szczególności graficzne oraz tekstowe,
7) korzystać z gier on-line zamieszczonych przez innych Użytkowników oraz zamieszczać gry on-line,
8) korzystać z innych funkcjonalności Serwisu.
7. Użytkownik posiada możliwość uzupełniania swojego Profilu o dodatkowe informacje, których podanie jest dobrowolne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszystkiego jego Dane oraz Dane osobowe zamieszczone w profilu są widoczne dla innych Użytkowników.
8. Użytkownik ma prawo decydowania o jawności podanych przez siebie Danych oraz Danych osobowych zamieszczonych w Profilu poprzez wybór odpowiednich ograniczeń w edycji Profilu. Nie dotyczy to jednak Danych oraz Danych osobowych, których podanie podczas Rejestracji jest obowiązkowe.
9. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w swoim Profilu, komentarzach, blogu, forach dyskusyjnych treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
10. Niedozwolonym jest korzystanie z Serwisu w celach badawczych, analitycznych oraz w celu przeprowadzania sondaży publicznych.
11. Niedozwolonym jest udostępnianie osobom trzecim Danych oraz Danych osobowych uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
12. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie bez podawania przyczyn.
13. Usunięcie Konta przez Użytkownika wiąże się z bezpowrotną utratą jego Danych oraz Danych osobowych zamieszczonych w Serwisie.
 

VI. Moderatorzy oraz Junior Admini1. Właściciel może przyznać niektórym Użytkownikom uprawnienia Moderatora lub Junior Admina.
2. Moderatorem jest Użytkownik, któremu Właściciel przyznaje uprawnienia do udzielania innym Użytkownikom ostrzeżeń, przenoszenia treści zamieszczonych w forach dyskusyjnych do odpowiednich działów tematycznych, usuwania z Serwisu treści niezgodnych z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Junior Adminem jest Użytkownik, któremu Właściciel Serwisu przyznaje uprawnienia do udzielania innym Użytkownikom ostrzeżeń, przenoszenia treści zamieszczonych w forach dyskusyjnych do odpowiednich działów tematycznych, usuwania z Serwisu treści niezgodnych z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, blokowania Użytkownikom zamieszczającym takie treści dostępu do pewnych obszarów funkcjonalności Serwisu.
4. Pełnienie funkcji Moderatora oraz Junior Admina ma charakter społeczny, nie stanowią pracowników ani współpracowników Właściciela Serwisu i nie otrzymują oni wynagrodzenia z tytułu pełnionych przez siebie funkcji.
5. Moderatorzy oraz Junior Admini zobowiązani są działać zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji działalności Moderatorów oraz Junior Adminów oraz cofnięcia im w każdej chwili uprawnień, o których mowa w ust. 2-3 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości, Moderatorom oraz Junior Adminom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Właściciela Serwisu.
 

VII. Blokada Konta1. Użytkownik zobowiązuje korzystać z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności prowadzonej przez Serwis.
2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
3. Podczas korzystania z Serwisu zabrania się w szczególności:
1) przesyłania innym Użytkownikom niechcianych lub sprzecznym z prawem wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym wewnętrznej poczty elektronicznej funkcjonującej w ramach Serwisu,
2) publikacji w Serwisie treści wulgarnych, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, narodowościowych, religijnych, promujących lub sprzyjających przestępczym działaniom, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących naruszenie innych dóbr prawnie chronionych,
3) publikacji w Profilu fotografii osób trzecich z naruszeniem prawa do ich wizerunku,
4) publikacji w Serwisie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,
5) publikacji w Serwisie Plików z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz praw autorskich,
6) wykorzystywania Serwisu do zakładania i reklamowania innych stron, klubów, stowarzyszeń, ich reklamowania oraz namawiania Użytkowników do przejścia lub odwiedzin innych stron internetowych o działalności zbliżonej do prowadzonej przez Właściciela Serwisu, bez zgody Właściciela Serwisu, 
7) nadużywania pogrubień, kolorów, podkreśleń i dużych liter na forum, blogu i chatboxie. 
4. W razie korzystania z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażający dobre obyczaje Administrator, Moderator lub Junior Admin może udzielić ostrzeżenia.
5. Udzielenie 5 (pięciu) ostrzeżeń skutkuje zablokowaniem Konta Użytkownika. 
6. Zablokowanie Konta, o którym mowa w ust.5 powyżej powoduje niemożność zalogowania się do Serwisu i tym samym korzystanie z jego Usług przez okres 30 (trzydziestu) dni.
7. O dokonaniu blokady Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.
8. W razie dopuszczenia się przez Użytkownika naruszeń, które skutkowałyby udzieleniem ostrzeżenia po raz 10 (dziesiąty), Administrator ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika.
9. O zamiarze usunięcia Konta Użytkownik zostaje poinformowany na aktualne adres e-mail.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Postępowanie reklamacyjne jest uregulowane przez postanowienia działu IX niniejszego Regulaminu.
11. W razie uwzględnienia reklamacji, o której mowa w ust. 9 powyżej udzielenie ostrzeżenia uważa się za niebyłe.
 

VIII. Odpowiedzialność1. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.
4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości.
5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych oraz Danych osobowych zamieszczanych przez Użytkowników.
6. Postanowienie ust. 5 powyżej nie ma zastosowania, jeśli Właściciel Serwisu poweźmie informację o nielegalnym charakterze Danych/Danych osobowych lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych oraz Danych osobowych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 

IX. Reklamacje1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: administrator@forumsamochodowe.com.
2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Właściciela Serwisu w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.
3. W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Administrator zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni.
4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony drogą elektroniczną na wewnętrzną skrzynkę pocztową funkcjonującą w ramach Serwisu.
 

X. Prawo własności intelektualnej i ochrona wizerunku1. Użytkownik oświadcza, że udostępnione przez niego Dane/Pliki zostają zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności że Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do Plików oraz że swym działaniem, polegającym na ich rozpowszechnianiu nie narusza praw osób trzecich.
2. Poprzez zamieszczenie Danych/Plików, w szczególności wizerunku, wypowiedzi lub innych materiałów Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, pomimo usunięcia Konta Użytkownika, zamieszczone przez Użytkownika Dane/Pliki nie podlegają usunięciu i mogą być wykorzystywane przez Właściciela Serwisu w późniejszym czasie. 
4. Użytkownik ma prawo edycji zamieszczonych przez siebie Danych/Plików poprzez ich uzupełnianie, poprawianie lub usuwanie. Jednakże, w oparciu o licencję jakiej Użytkownik udziela poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Dane i Pliki mogą być w dalszym ciągu dostępne w Serwisie z taką zmianą, iż nie zostanie wskazane od jakiego Użytkownika pochodzą. 
 

XI. Postanowienia1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie.
2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji.
3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Właściciela Serwisu.
4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

×
×
  • Create New...